REGULAMIN

Regualmin

Regulamin sklepu internetowego www.animalswave.com

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Animals Wave działającego pod adresem internetowym www.animalswave.com (dalej: „Sklep”).
 2. Właścicielem Sklepu jest Natalia Zwierzyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Natalia Zwierzyńska Animals Wave” (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Beli Bartoka 24 lok. 95, 92­547 Łódź), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 7282756065, REGON: 101788257 (dalej: „Sprzedawca”).
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  • poczty elektronicznej: animalswave@gmail.com;
  • poczty tradycyjnej – adres: ul. Beli Bartoka 24 lok. 95, 92­547 Łódź.
 4. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów odzieżowych (dalej: „Produkty”), które mogą być nabywane przez Kupujących korzystający ze Sklepu.
 5. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2.

Definicje

Pisane wielką literą określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 • Dzień roboczy – dzień niebędący dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 • Klient – Użytkownik lub Kupujący;
 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Produktów;
 • Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktu lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 • Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę;
 • Produkt – produkt odzieżowy dostępny w Sklepie, który może nabyć Kupujący;
 • Umowa o świadczenie Usługi Konta – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne utworzenie i utrzymywanie Konta przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika przez czas nieoznaczony;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 • Zamówienie – oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów, które chce nabyć Kupujący.

§ 3.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z usług dostępnych w Sklepie, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet;
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

§ 5.

Utworzenie Konta

 1. W celu utworzenia Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  • wejść na stronę internetową Sklepu;
  • kliknąć w zakładkę „zaloguj się”, a następnie wybrać opcję „nie mam konta”
  • w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe:
   • imię,
   • nazwisko,
   • adres poczty elektronicznej,
   • stworzone hasło do Konta;
  • zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności;
  • kliknąć opcję „załóż konto”.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie pod kliknięciu opcji „załóż konto”.
 3. Kliknięcie opcji „załóż konto” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Konta.
 4. Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o następujące dane fakultatywne:
  • adres zamieszkania;
  • numer telefonu;
  • adres mailowy
  • imię i nazwisko.
 5. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności przechowywać swoje dane oraz przeglądać złożone Zamówienia.
 6. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta. W tym celu powinien zalogować się na Konto, kliknąć opcję „edytuj dane”, a następnie „usuń konto”. 
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto, jeżeli Użytkownik korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami albo dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

Usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie umów sprzedaży Produktów zawartych przez Użytkownika przed usunięciem Konta.

§ 6.

Nabywanie Produktów

Ceny Produktów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).

 1. W celu nabycia Produktu, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  • wejść na stronę internetową Sklepu;
  • wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję „do koszyka”;
  • wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „zamawiam”;
  • w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   • kraj dostawy,
   • kod pocztowy,
   • adres poczty elektronicznej,
   • sposób dostawy,
   • sposób płatności,
   • imię,
   • nazwisko,
   • numer telefonu,
   • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
  • obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności;
  • opcjonalnie:

zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych,

 • dodać do Zamówienia kod rabatowy lub komentarz dla Sprzedawcy;

W momencie przekazania Zamówienia do realizacji, Kupujący zostaje o tym powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej  na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Otrzymanie wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne z zawarciem z umowy sprzedaży Produktu między Sprzedawcą a Kupującym.

Jeżeli złożone Zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu […] dni od dnia jego złożenia lub jego realizacja jest niemożliwa, Sprzedawca jest uprawniony do anulowania Zamówienia. O anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej  na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli anulowane Zamówienie zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

§ 7.

Realizacja Zamówień

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu nabyty Produkt w stanie wolnym od wad.
 2. Sprzedawca prowadzi wysyłkę Produktów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów UE, Stanów Zjednoczonych i Australii. 

Koszty wysyłki Produktu ponosi Kupujący.

W przypadku wysyłki do krajów nienależących do Unii Europejskiej, Kupujący ponosi koszty opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat, Kupujący może odnaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC), zawierającej aktualne stawki należnych opłat (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310).

Wysyłka Produktu w większości zamówień następuje do 7 dni, jednak w wyjątkowych sytuacjach może nastąpić do 10 Dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności za Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy. Produkty oznaczone jako "PRE-ORDER" wysyłane są zgodnie z informacją w opisie danego produktu.

Produkt dostarczany jest Kupującemu - według jego wyboru dokonanego podczas składania Zamówienia - przesyłką kurierską lub do wybranego przez niego paczkomatu.

Produkt dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.

Jeżeli Produkt dostarcza kurier, Kupujący powinien sprawdzić Produkt w jego obecności. Jeśli paczka jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 8.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez niego lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.

Prawo odstąpienia od umowy Konsument wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie świadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Konsument powinien przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: animalswave@gmail.com lub dołączyć do paczki z zwracanym produktem. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać:

 • imię i nazwisko Konsumenta;
 • adres do korespondencji;
 • wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 • numer Zamówienia;
 • datę złożenia Zamówienia.

Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, za pomocą poczty elektronicznej.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Odesłanie Produktu powinno nastąpić na adres:

„Natalia Zwierzyńska  Animals Wave

ul. Rokicińska 26

92-302 Łódź”

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Zwrot płatności dokonanych przez Konsumenta następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

Zwrot pieniędzy następuje do 14 dni od odstąpienia umowy sprzedaży.

Sprzedający nie przyjmuje Produktu odesłanego za pobraniem.

 1. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 9.

Reklamacje

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli nabyty przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Realizacja uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi następuje zgodnie z przepisami art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących niebędących Konsumentami jest wyłączona.

 1. Konsument zgłaszając reklamację powinien przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: animalswave@gmail.com:
  • skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia reklamacyjnego, zawierającego:
   • nazwę i opis Produktu,
   • numer Zamówienia,
   • dane Konsumenta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu),
   • dokładny opis wad Produktu,
   • dane do przelewu,
   • podpis;
  • skan dowodu zakupu Produktu;

a następnie przesłać powyższe dokumenty w formie papierowej wraz z Produktem na adres:

„Natalia Zwierzyńska Animals Wave

ul. Rokicińska 26

92-302 Łódź

 1. Koszty odesłania Produktu ponosi Konsument. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 dni od otrzymania Produktu przez Sprzedawcę. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Konsumentowi pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku gdy usunięcie wady Produktu lub dokonanie jego wymiany na Produkt wolny od wad nie jest możliwe, Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości wymiany na inny Produkt o tożsamych parametrach lub o możliwości odstąpienia przez Konsumenta od umowy. W zależności od wyboru Konsumenta, Sprzedawca przesyła Konsumentowi inny Produkt lub zwraca cenę za Produkt wadliwy w terminie 14 Dni roboczych od dnia dokonania przez Konsumenta wyboru jednego z tych świadczeń.

Klient może złożyć reklamację także w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu lub któregokolwiek z jego elementów.

Reklamację, o której mowa w ust. 8 powyżej, Klient powinien przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: animalswave@gmail.com. Powinna ona zawierać:

 • imię i nazwisko Klienta,
 • adres poczty elektronicznej,
 • opis dostrzeżonych nieprawidłowości.

Do reklamacji, o której mowa w ust. 8 powyżej, postanowienia ust. 5-6 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 10.

Własność intelektualna Sprzedawcy

Korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy (w szczególności z jego nazwy, znaku towarowego, zdjęć i opisów Produktów) bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 11.

Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: animalswave.com/polityka_prywatnosci

§ 12.

Pozasądowe rozwiazywanie sporów

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

Klient będący Konsumentem może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13.

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku:

 • zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
 • dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
 • prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do zmienionego brzmienia aktów prawa powszechnie obowiązującego.

O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie Sklepu, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W tym samym terminie zmieniona wersja regulaminu zostanie przesłana pocztą elektroniczną Klientom, którzy utworzyli Konto (Użytkownikom).

Do umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.

Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie z nowymi postanowieniami Regulaminu.

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 05.10.2020 r.

×